1:11 am - Sunday March 29, 2020

วางแผนตลาดธุรกิจ SME อย่างไรให้รุ่ง

www.smeleader.com

วางแผนตลาดธุรกิจ SME อย่างไรให้รุ่ง

แน่นอนว่าก่อนตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจใดๆนั้น สิ่งสำคัญคือ จะต้องวิเคราะห์การตลาดของธุรกิจ นั้นๆก่อน โดยใช้หลักคิดร่วมกันอย่างเป็นระบบ รอบคอบ ซึ่งทำให้กลุ่มผู้ผลิตทำงานได้ง่ายขึ้น สามารถติดตาม ประเมินผล และรู้วิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ การตลาดของธุรกิจ SME ก็เช่นเดียวกัน

                การดำเนินงานต่างๆที่ธุรกิจต้องทำเพื่อสร้างหรือส่งเสริม และจำหน่ายจ่ายแจกสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องตาม กำลังผลิตของธุรกิจ รวมไปถึงการศึกษาความต้องการของลูกค้าและการทำให้กิจการสามารถผลิตสินค้าได้ ตรงตามความต้องการของตลาด หลายคนจึงสงสัยว่า การตลาด (Marketing) คืออะไร ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะหมายถึง  

“ กระบวนการจูงใจและวิธีการขายสินค้าหรือบริการ จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการ ของแต่ละฝ่ายในตัวสินค้าและบริการนั้นๆ โดยใช้เงินหรือสิ่งมีค่าแทนเงินเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน”

ภาพ www.beattiegroup.com

                 ตลาดของสินค้าและบริการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตลาดสินค้าอุปโภค บริโภคและ ตลาดสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งมีความหมายคือ ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าเป็นบุคคลทั่วไป เนื่องจากสินค้านั้นจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน ความต้องการในการซื้อสินค้าประเภทนี้จะซื้อบ่อย แต่ซื้อในปริมาณน้อย

                ลักษณะการซื้อของลูกค้ากลุ่มนี้จึงไม่ค่อยมีความรอบคอบหรือใส่ใจในรายละเอียดของสินค้ามากนัก เพราะหากไม่พอใจในตัวสินค้ามักจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคน้อย และตลาดสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นตลาดที่แคบ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทกิจการต่างๆ หรือหน่วยงานราชการ ความต้องการในการซื้อจะซื้อน้อยครั้ง แต่จะซื้อในปริมาณมาก และเป็นจำนวนเงินมหาศาล ดังนั้นในการซื้อแต่ละครั้งจึงต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญและมีความรอบคอบระมัดระวัง และใส่ใจในรายละเอียดของสินค้าและบริการเป็นพิเศษ เพราะหากเกิดข้อผิดพลาด จะส่งผลกระทบต่อองค์กรนั้น ๆ ได้ ซึ่งความเสียหายจะมีมากกว่า
                   มุมมองด้านการตลาดนั้น จะมี 2 มุมมองคือ มุมมองลูกค้า ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์ใช้แก้ปัญหาได้ 2. ซื้อในราคาย่อมเยา 3. สะดวกในการหาซื้อ และ 4. บอกรายละเอียดชัดเจน ในส่วนมุมมองผู้ขาย ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการ  2. การตั้งราคาที่เหมาะสม 3. ระบบจัดจำหน่ายกระจายอย่างทั่วถึง และ 4. โฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้ดึงดูดใจ

                   สำหรับส่วนผสมทางการตลาด 4’ Ps (Marketing Mix)  คือปัจจัยทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้จะใช้
ช่วยในการวิเคราะห์ และวางแผนการตลาด คือ Product , Price , Place และ  Promotion ซึ่งหลักการทั้งหมดก็เป็นพื้นฐานทางการตลาดทั่วไปซึ่งยังคงเป็นอมตะ และมีการใช้วิเคราะห์อยู่เสมอๆ

                   ในธุรกิจ SME ถ้าต้องการทำการตลาดได้ดีนั้น ต้องมีการรู้จักตลาดของตนเอง  มีผลิตภัณฑ์และราคาที่เหมาะสม  มีการโฆษณาและส่งเสริมการขายที่โดนใจ สิ่งสำคัญสุดท้ายคือ การขายและการจัดจำหน่ายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา ทั้งหมดอาจเป็นวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องหากทำได้ ซึ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะเจาะการตลาดได้ดีแค่ไหนเท่านั้นเอง

Don't miss the stories follow and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

การตลาดสำหรับธุรกิจร้านซักรีด

ทำอาชีพเสริม ลงทุนน้อย รายได้ดี อะไรดี

Related posts
Comments are closed
error: Content is protected !!