Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (Privacy Policy)

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า “เว็บ siambranding.com” (www.siambranding.com) (“เว็บไซต์บริการ”) ซึ่งเป็นหนึ่ง ในที่นี้เรียกว่า  (“เว็บไซต์/เว็บ”) ได้ให้ความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง ต่อการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ของสมาชิกทุกท่าน ที่ได้เข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ เว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราจึงได้จัด ให้มีนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (“นโยบายฯ”) ซึ่งนโยบายนี้ จะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจอินเทอร์เน็ต ซึ่งนโยบายฯ นี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจ ให้แก่สมาชิกทุกท่าน ที่ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะได้รับการดูแล เป็นอย่างดี

ข้อ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์บริการนั้นทางร้าน มีความจำเป็น ที่จะต้องเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ ของท่านไว้ ในระหว่าง ขั้นตอนการลงทะเบียน อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้ทางเรา สามารถให้บริการแก่ท่าน ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อ 2 : คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) ในที่นี้หมายถึงข้อมูลของท่านส่วนเล็กๆ ที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้เรา ทราบว่าท่านได้เคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือเป็นสมาชิกของเราหรือไม่

ข้อ 3 : การบริหารข้อมูล

โดยทั่วไปแล้วทางผู้ดูแลเว็บไซด์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้แจ้งไว้ตามข้อ 1 ให้บุคคลอื่นทราบ แต่จะมีบางกรณีที่ทางร้าน จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านให้แก่ผู้ขายสินค้า/บริการ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการแก่ท่าน (เช่น แจ้งให้ผู้ขายฯ ทราบที่อยู่ของท่านเพื่อการจัดส่งสินค้า / บริการ ที่ท่านสั่งซื้อ หรือ เพื่อการจัดหาสินค้า / บริการ ที่หลากหลายมากขึ้น สำหรับการพิจารณาสั่งซื้อสินค้า/บริการต่าง ๆ แจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อยืนยันการชำระเงิน, การส่งสินค้า และการได้รับสินค้าจากผู้ขาย) นอกจากนี้ ยังอาจมีกรณีอื่นๆ ที่ทำให้ทางร้าน จำเป็นต้องมีการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กล่าวคือ (1) ต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล (2) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการซื้อสินค้า/บริการ ผ่านเว็บไซต์(3) เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของสมาชิกผู้ใช้บริการ

ข้อ 4 : การใช้ข้อมูล

ในบางครั้งเว็บไซต์อาจส่งอีเมล์ถึงท่าน ในเรื่องเกี่ยวกับสินค้า และบริการของเรา (เช่น การแนะนำสินค้า หรือบริการ และข่าวสารใหม่ๆ) และหากท่าน ระบุไว้ในแบบฟอร์ม การจดทะเบียนสมาชิก ว่าท่านต้องการรับจดหมายข่าวหรือบริการชนิดหรือประเภทใดเป็นพิเศษ เราก็อาจจะสามารถจัดส่งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้า และบริการ ไปให้ตามความต้องการของท่าน โดยอาศัยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์ม การจดทะเบียนสมาชิก

ข้อ 5 : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่าน มีความประสงค์ ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ก็สามารถกระทำได้ด้วยตัวของท่านเอง ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์แต่ถ้าหากท่าน ต้องการลบ (delete) บัญชีสมาชิกของท่านออกไป ก็จะส่งผลให้ ท่านไม่สามารถใช้บริการของทางเว็บไซด์ ในส่วนที่สงวนใว้ สำหรับสมาชิกเท่านั้น ได้อีกต่อไป และโปรดติดต่อไปที่ onlineoneclick (at)gmail.com เพื่อแจ้งการลบบัญชีสมาชิก

ข้อ 6 : ระบบระวังและป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล

เว็บไซต์มีระบบ และมาตรการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ที่ทันสมัย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการสูญหายจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล จากบุคคลภายนอก โดยจะมีเพียงพนักงาน หรือลูกจ้างของทางร้าน ที่ดูแลรับผิดชอบ ในเรื่องนี้โดยตรงเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้บริการแก่ท่าน ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถรับรองได้ว่า ระบบและมาตรการดังกล่าว จะทำงานได้ผล อย่างสมบูรณ์ แต่เราจะพยายามอย่างเต็มที่ ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ให้มีบุคคลภายนอก เข้ามายุ่งเกี่ยวได้ เมื่อใดก็ตาม ที่เราขอให้ท่านส่ง (transmit) ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่าน ให้แก่เรา เพื่อชำระค่าซื้อสินค้าหรือบริการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ ในการตรวจสอบยืนยัน (verification) นั้น เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า ระบบที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลดังกล่าว เป็นระบบมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ในธุรกิจประเภทนี้ (industrial standard encrypted format)

ข้อ 7 : รหัสผ่านประจำตัว (password)

หลังจากที่ท่าน ได้ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว มีเพียงท่านเท่านั้น ที่ทราบรหัสผ่านประจำตัว ดังนั้น ท่านจึงมีหน้าที่ ต้องใช้ความระมัดระวัง และเก็บรหัสผ่าน ประจำตัวของท่าน ไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอมให้บุคคลอื่น ทราบรหัสประจำตัวของท่าน หรือนำไปใช้ แม้แต่พนักงาน หรือลูกจ้างของทางร้าน ที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้โดยตรง ก็ไม่ทราบรหัสผ่านประจำตัวของท่าน ดังนั้น ท่านจึงสังเกตได้ว่า กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านประจำตัว และได้ร้องผ่านเว็บไซต์ให้บริการส่งรหัสผ่านประจำตัวของท่าน ไปให้ท่านผ่านทางอีเมล์ จะพบว่ารหัสผ่านของท่านจะเป็นรหัสผ่านที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ จะไม่ใช่รหัสผ่านประจำตัวที่ท่านเคยใช้ ซึ่งท่านจะต้องใช้รหัสผ่านประจำตัวใหม่นี้ เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์จากนั้น เราแนะนำให้ท่านเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านประจำตัวด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อ “ข้อมูลสมาชิก”

ข้อ 8 : ข้อยกเว้นความรับผิด (disclaimer)

เว็บไซต์มีข้อมูลที่และรูปภาพประกอบ ซึ่งแสดงหล่งที่มาของข้อมูลใว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ถ้าเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ไม่ต้องการให้แสดงข้อมูลของท่าน กรุณาแจ้งเรา [ติดต่อ] เราจะดำเนินการลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง  และขอยกเว้นความรับผิชอบใด นอกจากข้อมูลที่ก่อให้เกิความเสียต่อเจ้าของมูลดังกล่าว ท่านรับทราบและตกลงว่าทางผู้ดูแลเว็บไซด์  ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ในความสูญหาย หรือเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บทความ เนื้อหา รูปภาพ และ วิดีโอที่ชื่อของท่าน ไม่ว่าจะเกิดจาก การกระทำของบุคคลใดก็ตาม เว้นแต่ความสูญหาย หรือเสียหายดังกล่าว จะเกิดจากความผิดของทางเว็บไซด์ของเรา เอง

ทาง เว็บ สงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข นโยบายฯ นี้เมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร และท่านยินยอมผูกพัน ตามนโยบาย นี้ในทันทีที่ท่านสั่งซื้อสินค้า/บริการ จากตามรายการที่ได้แสดงหรือโฆษณาบนเว็บไซต์

ข้อ 9 : Google AdSense และคุกกี้ DoubleClick DART

Google เป็นผู้ขายโฆษณาของบุคคลที่สามใช้คุกกี้เพื่อให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์นี้ การใช้คุกกี้ DART ของ Google โดยช่วยให้พวกเขาที่จะให้บริการกับผู้เข้าชมโฆษณาที่อยู่บนพื้นฐานของการเข้าชมเว็บไซต์นี้เป็นของพวกเขาเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต

เมื่อต้องการเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้ DART คุณอาจแวะไปที่โฆษณาของ Google และเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวที่ http://www.google.com/privacy_ads.html URL ต่อไปนี้จากผู้ใช้ผ่านกลไกคุกกี้ DART อัตราดังกล่าวของ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว

บุคคลที่สามหรือเครือข่ายโฆษณาอาจใช้คุกกี้เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัดประสิทธิภาพการโฆษณาและเหตุผลอื่น ๆ ที่จะถูกระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง  มีการเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้เหล่านี้มากกว่าที่อาจจะ ที่ใช้โดยผู้โฆษณาของบุคคลที่สาม
ข้อ 10 : QUESTIONS, COMMENTS, OR REPORT OF INCIDENTS

คุณอาจจะแสดงความเห็นความคิดเห็น คำถามหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเว็บไซด์ที่:

[ติดต่อ]

ข้อ 11 : การเปลี่ยนแปลงนโยบายเว็บไซด์
นโยบายนี้อาจจะเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง คุณอาจไม่คิดว่ามันยังคงเหมือนเดิมและคุณยินยอมที่จะตรวจสอบนโยบายทุกครั้งครั้งที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง อาจจะแจ้งการโพสต์บนเว็บไซต์หรือผ่านทางอีเมลคุณจะได้รับการแจ้งเตือนของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ เท่ากับว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดนโยบายล่าสุดนี้โดยปริยาย

ข้อ 12 : การเปลี่ยนแปลงนโยบายล่าสุด

นโยบายส่วนบุคคลนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่: [16 มกราคม 2558]

 

Comments are closed
error: Content is protected !!