3:51 pm - Tuesday November 12, 2019

การติดตั้งโอริง

การติดตั้งโอริง

การใช้โอริงยาง สำหรับอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ในการใช้งานจำเป็นจะต้องทำการติดตั้ง  ซึ่งการติดตั้งโอริง  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท โดยแบ่งตามการใช้งาน ดังนี้

1 โอริงยางที่ทำการติดตั้งกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ  อย่างเช่น โอริงที่ตั้งตั้งกับข้อต่อ หน้าแปลนระหว่างท่อกับเครื่องจักร ข้อต่อระกว่างท่อกับอุปกรณ์ต่างๆ

2   โอริงที่ทำการติดตั้งกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ  อย่างเช่น ส่วนประกอบของกระบอกสูบที่มีการเคลื่อนไหวไปมา

ซึ่งนอกจากโอริงจะทำหน้าที่ในการป้องกันการรั่วแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอและทนต่อการเสียดเสียในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งร่วมด้วย  และการติดตั้งโอริงกับชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่นั้น จึงควรระมัดระวัง และคิดถึงค่าความดันและแรงเสียดสีด้วย

การติดตั้งโอริงกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบด้วยกัน

1 โอริงที่ทำการติดตั้งกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ระหว่างที่มีการเคลื่อนที่ หรือเรียกว่า  Male Seal ซึ่งก็คือโอริงที่นำมาติดตั้งกับลูกสูบ โดยลูกสูบจะเป็นตัวที่เคลื่อนที่เข้าออกในกระบอกสูบ ขอยกตัวอย่างเพิ่มเพื่อสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้น  โอริงที่จะต้องติดตั้งอยู่ในลูกสูบของกระบอกไฮดรอลิก หรือกระบอกสูบลม

2 โอริงที่ทำการติดตั้งกับชิ่นส่วนและอุปกรณ์ขณะที่อยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือเรีกว่า  Feamale Seal คือ โอริงที่ทำการติดตั้งกับชุดของกระบอกสูบในส่วนที่เป็นช่องทางของการเคลื่อนที่ก้านสูบ

ดังนั้น การติดตั้งโอริงกับอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะติดตั้งกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ หรือ ไม่มีการเคลื่อนที่ก็ตาม จะต้อง คำนึงถึงการทนต่อการสึกหรอและการต่อต่อการเสียดเสียด้วย เพื่อที่จะได้เลือกโอริงได้เหมาะสมกับงานและทำให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้นาน ไม่เสื่อมสภาพเร็ว

Don't miss the stories follow and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
prev-next.jpg

ร้านอาหารแนะนำบางแสน ร้านชาลิออตบางแสน

prev-next.jpg

ซิลิโคน( SILICONE)

Related posts
Your comment?
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

error: Content is protected !!