3:31 am - Wednesday July 17, 2019

ผ่อนไม่หมด รถหาย ทำไงดี

 ผ่อนไม่หมด รถหาย ทำไงดี

ซื้อรถมาหลายปี จอดอยู่ดีๆ หายเสียแล้ว ผ่อนก็ผ่อนไม่หมด ค่างวดก็ค้าง เสร็จโจร คำถามมีอยู่ว่าแล้วผู้เช่าซื้อผ่อนไม่หมดต้องจ่ายต่อหรือไม่ แล้วผู้ค้ำประกันจะรอดไหม ทางผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันไม่จ่าย บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงฟ้องคดี ให้ชำระทั้งที่ค้างและตามสัญญาที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยที่กำหนด

14

เรื่องนี้ผ่านทั้ง 3 ศาล ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา โดยสรุปดังนี้

ผ่อนไม่หมด แต่รถหาย

บริษัทให้เช่ารถ ฟ้องต่อศาลอุทธรณ์ ให้ผู้เช่าซื้อจ่ายตามที่กำหนด ผู้เช่าซื้อให้การว่ายังผ่อนไม่หมด รถหาย ถือว่าสัญญาเช่าซื้อระงับสิ้นลง แม่ว่าทางบริษัทที่ให้เช่าระบุในสัญญาว่าต้องจ่ายให้หมด โดยจะจ่ายแค่ส่วนที่ยังค้างก่อนรถหายซึ่งผู้ค้ำก็เช่นเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้ยกฟ้อง

ถึงศาลอุทธรณ์ให้ทั้งสองจ่ายตามที่กำหนดพร้อมดอกเบี้ย

ทั้งผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำทั้งสองฎีกา โดยสรุปได้ว่าเมื่อรถหายสัญญาเช่าซื้อมีอันระงับลงตามไปด้วย และทางผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือ เพราะสัญญาได้ระงับไปแล้ว

แต่ให้จ่ายเป็นเบี้ยปรับที่ศาล ซึ่งจะพิจารณาว่ารถผ่านการใช้งานแล้วมีค่าเสื่อมเกิดขึ้น ศาลจึงได้สรุปค่าเสียหายออกมา ซึ่งจ่ายน้อยกว่ายอดเต็มที่บริษัทให้เช่าซื้อเรียกเก็บ รวมทั้งลดดอกเบี้ยลงอีกด้วย

 เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4601/2533 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1425296892

 

Don't miss the stories follow and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

ลักษณะที่บ่งบอกถึงตัวคุณว่าไม่มีความสุข

Related posts
Comments are closed
error: Content is protected !!